Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:          www.biovazka.cz

Společnost:                        Javoři s.r.o.

Se sídlem:                          Čelakovského 1056, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ/DIČ:                               08444072

E-mailová adresa:              biovazka@gmail.com

Telefonní číslo:                  +420 727 913 026

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……………  jsem ve Vašem obchodě www.biovazka.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů:……………………………………………………………………………………………………………….. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ………………………………/datum obdržení…………………………
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………………………………………. a budou navráceny zpět na účet číslo………………………………………
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

 

 

V ………………………………….., Dne …………………………………………….

 

                                 
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.:

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem (například výpis u účtu).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro uplatnění reklamace - zde ke stažení (PDF)